سایت تخصصی پکینگ ایران​​​​​​​​​​​​

تولید پکینگ پلاستیکی ؛ استیل و سرامیکی

​مهندس رضایی

09035953362

برج خنک کننده چیست ؟

ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺑﺮﺝ ﺧﻨﻚ ﻛﻦ :

ﻳﻚ ﺑﺮﺝ ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺣﺎﻝ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮﺡ ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ .
برج خنک کننده - کولینگ تاور
برج خنک کننده - کولینگ تاور
Louvers : ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ(Packing) ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
:Basin ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﺝ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ شده و عملیات ﻣﻜﺶ ﻭ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﺪﺍﻧﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺯﻳﺮﻛﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺠﻦ ﻭ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ

Framing Structural : ﺍﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﺮﺝ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺝ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻠﻲبرج می باشد .

Sheating : پوشش معمولا فلزی دیوار های جانبی برج می باشد

Tower Filling : ﺳﻄﻮﺡ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻳﺰﺵ ﺁﺏ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺳﻄﻮﺡ Packing ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ سرامیکی و ﺳﻔﺎلی ﻭ ﺁﺯﺑﺴﺖ و فلزی ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ با ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ بهترین نوع پکینگ ها و پرکن ها و جدید ترین نوع پکینگ مورد استفاده در حال حاضر پکینگ رندوم مدیا یا پکینگ پال رینگ می باشد پکینگ های پال رینگ مناسب برای برج خنک کننده هستند و اخیرا از نوع پال رینگ ضد رسوب نیز تولید می گردند . پکینگ های پال رینگ از جنس مواد پلی پروپیلن مقاوم تولید می گردد که در برابر حرارت بالا مقاوم می باشد و دارای استحکام عالی می باشند . پکینگ های پال رینگ پلی پروپیلن دارای مقاومت در محیط های اسیدی هستند لذا همین عامل باعث می گردد رسوبات تشکیل شده توسط املاح آب بر روی پکینگ ها را بتوان براحتی اسید شویی نمود و پکینگ ها را آبکشی کرد و براحتی دوباره از آنها در سیستم استفاده کرد . یکی دیگر از مزیت های پکینگ پال رینگ پلاستیکی برج خنک کننده استفاده آسان و راحت از این پکینگ ها می باشد . پکینگ های پال رینگ پلاستیکی براحتی و بصورت نامنظم ( رندوم ) داخل برج ریخته می شوند و احتیاج به نصب کردن و هزینه نصاب برای قرار دادن داخل برج خنک کننده نمی باشد و ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﺗﻴبﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑصورتی ﻫﺴت ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ گسترده تری پخش می نماید و ضخامت جریان آن را به حداقل می رسانند .

پکینگ رندوم اسپلش - پکینگ پال رینگ
رندوم اسپلش - پالرینگ پلاستیکی

رندوم پکینگ

  Water Distribution System : نازل آب پخش کن

  ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻱ پکینگ ها ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ . ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺣﻔﺮﻩﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ Packingﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﭼﻜﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻳﺰﺵ ﺁﺏ ، ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ

نازل و آبپخش کن برج خنک کننده

Eliminators Drift : قطره گیر ها :

   پکینگ های کروی شکل و یا توپی شکل و یا ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮﺍﺗﻲ ﺁﺏ توسط کوران هوا به بالای آن حمل شود ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻛﻨﮕﺮﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺁب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﺁﻧﻬﺎ  ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻳﺎ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

 

پکینگ کروی شکل یا توپی شکل
پکینگ کروی شکل ( پکینگ توپی شکل)

fan   فن ها برای ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﻓﻦ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺝ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﻬﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻮﻧﺪﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ، ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺍﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺜﻼﹰ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺸﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻨﻬﺎﻱ دمنده عکس این مطلب صدق می کند

 Fan Stack :

در برج های خنک کننده معمولا یک قسمت دودکشی برای فن تعبیه می شود تا بخشی را برای بازیافت فشار  خروجی فن تا فشار محیط ( فشار اتمسفر ) ایجاد کند . در غیر اینصورت افت فشار شدیدی در خروجی فن ایجاد می شود که علاوه بر بالا بردن توان مصرفی فن ممکن است ایجاد چریانهای چرخشی شدیدی در خروجی فن شود که از قسمتهای اطراف فن یا برج بر گردانده شوند .

پکینگ رندوم اسپلش
پکینگ پالرینگ برج خنک کننده